Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GLAZENWASSERIJ VAN DER HEIJDEN
(KvK nummer 17207984)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aangegaan door Glazenwasserij van der Heijden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1. Glazenwasserij van der Heijden zal met zorg en vakmanschap de diensten met gecertificeerd materiaal en met inachtneming van de voor de branche geldende wet- en regelgeving uitvoeren.

2. Glazenwasserij van der Heijden heeft een inspanningsverplichting om de diensten beschikbaar te houden. Het kan voorkomen, dat de diensten als gevolg van weersomstandigheden, overmacht of onvoorziene situaties niet of later worden uitgevoerd.

3. Prijzen
1.De prijzen van de wasbeurten zijn gebaseerd op normale vervuiling
van ramen en kozijnen.
2.Prijsverhogingen zullen altijd vooraf schriftelijk worden
aangekondigd.

4. Duur van de overeenkomst en beëindiging
1.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
nadrukkelijk anders overeengekomen.
2.Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen,
uitsluitend via email geschieden.
3.De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 14 dagen voor
de volgende wasbeurt en uitsluitend wanneer alle wasbeurten zijn
betaald.

5. Wasbeurten
1.Vinden plaats in overeenstemming met de afgesproken frequentie.
2.Zijn weersafhankelijk. Wind, regen, en vorst zijn echter geen
belemmeringen om de wasbeurt uit te voeren, behoudens
wanneer er gevaarlijke situaties ontstaan. De wasbeurt zal
dan worden verzet.
3.Klant is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving zodat
wij onze dienst kunnen uitvoeren. In geval van een gladde
ondergrond kan de dienst niet worden uitgevoerd.
De betalingsverplichting loopt echter wel door.
4.Vooraankondiging van de wasbeurt, welke per email geschiedt
kan zonder gegronde reden (bijv. verbouwing, schilder)
niet worden geannuleerd.
5.Open ramen en deuren, horren, uitstaande zonwering of gesloten
rolluiken zullen er toe leiden, dat een of meerdere ramen niet
worden gewassen; hiervoor is wel het gehele bedrag van
de wasbeurt verschuldigd.
6.Klant is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van (de ramen)
van de woning en/of de toegang tot de bedrijfsruimte. Indien
(enkele) ramen onbereikbaar zijn en Glazenwasserij
van der Heijden kan de werkzaamheden niet verrichten,
dan loopt de betalingsverplichting door.

6. Betaling en incassokosten
1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na
factuurdatum tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen-
gekomen met Glazenwasserij van der Heijden.
2.Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt Glazenwasserij
van der Heijden zich het recht voor de betreffende factuur te
verhogen met administratiekosten.

7. Klachten
1.Dienen altijd binnen 3 werkdagen na de wasbeurt telefonisch
gemeld te zijn.
2.Worden altijd met de klant ter plaatse besproken en
opgelost.
3.Leiden nooit tot opschorting van de betalingsverplichting.

8. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
Uitgangspunt van Glazenwasserij van der Heijden is altijd om geschillen in goed overleg op te lossen.

Voor meer informatie over onze diensten of de Algemene Voorwaarden kunt U Glazenwasserij van der Heijden bereiken via telefoonnummer
06 24678341 of email: info@glazenwasserij-vdheijden.nl